تن یار یاری دهنده تن

تن یار پیشرو در تولید صنعتی و به روز ساپورت های ارتوپدی

تن یار یاری دهنده تن

تن یار دارای مجوز وزارت بهداشت به شماره ۶۶۴/۱۶۹۱۸۱ و گواهی مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ می باشد.

مجوز وزارت بهداشت تن یار