۶۰۵ قوزک بند الاستیک

قوزک بند الاستیک

کاربرد و ویژگی:

  • مچ پای ضعیف
  • تهیه شده از مواد اولیه ضد حساسیت

مفصل مچ:
مفصل مچ پا شامل مفاصل تیبیوفیبولار-تالوکرورال و ساب تالار است.مفصل تیبیو فمورال به تیبیوفمورال قدامی – تیبیوفمورال خلفی – لیگامان عرضی تحتانی وپرده بین استخوانی متصل است.
مفصل ساب تالار یک غضروف بین تالوس و کالکانیوس میباشد. عضلات کلیدی که قوزک را احاطه  کرده اند عضلات پرونیال بلند و کوتاه-تریسپس سورا وتیبیالیس قدامی و خلفی می باشند.

سایزبندی:

این محصول فیری سایز می باشد